RRP4+G27, Đường D6, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.